Afacere cu panouri solare in Moldova

Afacere cu baterii fotovoltaice in MoldovaO versiune nouă a combustibililor fosili folosiți pentru producerea energiei electrice este energia solară. Republica Moldova, împreună cu alte țări ale lumii, prin implementarea unor politici de sprijin a producției de energie din sursele inepuizabile tind sa participe la reducerea emisiilor de gaze și rezultat diminuarea efectului de seră. Datorită unei scheme de susținere – tarif fix, țara noasrtă oferă posibilitate tuturor de a deveni producător de energie, de a obține profit și de a participa la micșorarea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă.

În ce constă si ce reprezintă tariful fix?

Pentru stimularea energiei verzi, tariful fix, este cel mai utilizat mecanism din lume. El este alcătuit din:

 • cotele fixe pentru vânzarea energiei în rețea;
 • contracte pe un termen lung (10-20 ani);
 • remunerarea la un tarif sigur a alocărilor.

Mecanismul de susținere asigură o taxă fixă pentru energia creată și transmisă în rețea din sursele inepuizabile. Acest lucru marcând faptul că orice doritor de a investi în tehnologii ecologice are garantat investițiile recuperate.

Cum Guvernul Republicii Moldova favorizează dezvoltarea producției de energie din surse inepuizabile? Sunt alocate ajutoare din partea statului?

Pentru susținerea în continuare a investițiilor în sursele de energie inepuizabilă, legislația oferă o serie de stimulente vamale și fiscale. Aceste facilități includ eliberarea de TVA pentru serviciile de instalare, reducerea taxelor de import și alte cheltuieli pentru proiectele de energie verde. Guvernul oferă la fel și o schema de sprijin cu tariful verde pentru potențialii investitori, în care finanțarea fără costuri devine indisponibilă. Mecanismul de sprijin vă va asigură cu o conexiune nediscriminatorie la rețea, o aprovizionare favorizată și un angajament din partea furnizorului central de a cumpăra toată energia creată din surse inepuizabile la un tarif sigur timp de 15 ani.

Pe acoperiș pot fi instalate diferite sisteme fotovoltaice, care pot fi tarifele?

Tarifele pentru panourile fotovoltaice pe acoperiș vor fi stabilite în funcție de tipurile de puteri:

 • panourile fotovoltaice cu o capacitate mai mică de 50 kW;
 • panourile fotovoltaice cu o capacitate cuprinsă între 51 kW și 200 kW;
 • panourile fotovoltaice cu o capacitate cuprinsă între 201 și 1 000 kW.

Care este profitul din schema de susținere a tarifului de introducere a energiei electrice? Trebuie să fiu proprietar al unei centrale electrice?

Candidații pot solicita confirmarea titlului de producător eligibil de energie din surse inepuizabile după aprobarea deciziei privind tarifele fixe pentru energia electrică obținută din sursele inepuizabile și după publicarea deciziei în Monitorul oficial, începând cu data indicată în decizie. În baza actelor depuse are loc confirmarea titlului de producător eligibil, deci, construcția unei centrale nu este obligatorie.

Cum este organizat concursul pentru confirmarea titlului de producător eligibil?

Pe baza unor criterii obiective, evidente și non – discriminatorii,pînă la îndeplinirea limitei maxime de volum, se stabilește procedura de confirmarea a titlului de producător eligibil. Ordinea de verificare a admisibilității se stabilește prin tragerea la sorți dacă sunt depuse concomitent mai multe cereri de confirmarea a titlului de producător eligibil sau dacă nu se poate fixa ordinea primei cereri.

Pentru ca producătorul să fie eligibil trebuie sa fie înscrisă o cerere de adeverire, ce trebuie sa includa ea?

Pentru a primi confirmarea titlului de producător eligibil, trebuie să se depună o cerere în conformitate cu formularul prevăzut la punctul 1 din Regulamentul în ceea ce privește adeverire titlului de producător eligibil. Atașându-se o serie de documente:

   1. o copie a certificatului în care se confirmă fiabilitatea tehnică a proiectului. Acesta trebuie confirmat din timp:
       a. documentul de conectare emis de operatorul la a cărui rețea electrică se conectează centrala electrică (atunci când centrala electrică este în construcție);
       b. un document de conformitate care este emis de autoritatea de stat de supraveghere a energiei;
   2. o copie a documentului care confirmă dreptul de proprietate asupra terenului unde va fi înființată centrala electrică;
   3. informații de bază privind candidatul care a depus cererea de adeverire a statutului în funcție de modelul stabilit la punctul 3.
   4. o copie a documentului care confirmă faptul că a fost depusă garanția;
   5. o copie a unui extras din Registrul de stat pentru persoanele juridice.
   6. o declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea tuturor condițiilor prevăzute la art. 36 alin. 51 din Legea nr. 10/2016.
   7. documentul care confirmă data fabricării echipamentului utilizat în construcție dacă centrala este pusă în funcțiune.

Pentru a începe un business în domeniul energiei din surse inepuizabile, avem nevoie de:

   1. Înființarea/deschiderea unei afaceri Instituția responsabilă: Agenția pentru servicii publice
   2. Înregistrării schimbării proprietății/folosinței terenului Instituția responsabilă: Autoritate publică locală/Agenția de servicii publice
   3. Certificat de proiectare urbană Instituția responsabilă: Autoritatea publică locală
   4. Notificarea de conectare la rețea/Condiții tehnice de conectare la rețeaua de utilități Instituția responsabilă: Operator de sistem
   5. Dobândirea titlului de producător eligibil Autoritate responsabilă: Autoritate publică centrală cu atribuții de control și supraveghere a sectorului energetic.
   6. Studii topografice și geotehnice Instituția responsabilă: Instituții competente
   7. Raportul privind impactul asupra mediului Autoritatea responsabilă: Agenția de Mediu 8. Proiecte tehnice Agenția responsabilă: Instituții autorizate
   9. Licență de construcție Instituția responsabilă: Autoritatea publică locală
   10. Anunțarea privind începerea lucrărilor de construcție. Autoritatea responsabilă: Agenția de inspecție tehnică
   11. Construcția centralei electrice Autoritatea responsabilă: Firmă autorizată
   12. Conexiunea la rețeaua de transport sau repartiția energiei electrice. Autoritatea responsabilă: Compania de distribuție a energiei electrice
   13. Testarea și acceptarea Autoritatea responsabilă: Beneficiar/investitor, autoritate publică centrală cu autoritate de reglementare și monitorizare a sectorului energetic.
   14. Semnarea contractului de distribuție a energiei electrice Autoritatea responsabilă: Realizatorul de energie electrică
   15. Găsirea unui importator direct de panouri solare în Moldova, de exemplu, https://elenergy.md/business/ este unul dintre ei.
   16. Găsirea companiei care va construi direct centrala.

In acest video 3100 de panouri fotovoltaice sunt importate in Republica Moldova:

În ce timp și loc poate fi depusă cererea?

Cererea se depune de către candidat sau de o persoană împuternicită a acestuia direct la biroul autorității administrației publice centrale responsabil de reglementarea și monitorizarea sectoarelor energetice. Cererile de confirmare a titlului de producător eligibil sunt depuse de către candidați în cadrul de lucru al Autorității Publice Centrale pentru Reglementarea și Monitorizarea Sectorului Energetic, care se află la sediul instituției, de la data determinată în decizia de admitere a tarifelor fixe pentru energia creată din surse inepuizabile de energie. Le puteți găsi și pe website-ul oficial.

Cum este depusă solicitarea?

În registrul de corespondenței primite este înscrisă cererea de adeverire a titlului de producător eligibil. Atunci când solicitarea de confirmarea a titlului de producător eligibil nu respectă cerințele, candidatul este anunțat cu privire la lipsa de conformitate a cererii depuse și la documentele lipsă. Dacă solicitantul nu prezintă documentele lipsă timp de 3 zile de la data notificării atunci nu se vor lua în considerare documentele și astfel cererea returnîndu-se solicitantului, împreună cu garanția de participare. Cererea se va considera ca fiind înregistrată la data depunerii tuturor documentelor solicitate dacă candidatul va prezenta documentele lipsă timp de 3 zile.

În cazul depunerii a mai multor solicitări de adeverire a producătorilor eligibili și în cazul distribuirii capacității disponibile, voi fi inclus pe lista de așteptare?

Este posibil să se depună o altă cerere atunci când cotă maximă de volum determinată de stat, a fost consumată. De asemenea, este posibil să se returneze cererea atunci când capacitatea nu s-a încadrat în limitele indicate. Dar acest lucru se face în momentul în care statul eliberează cotă sau mărește cotă de capacitate. Trebuie remarcat faptul că garanția de participare, care a fost înscrisă de către candidat, poate fi returnată timp de cinci zile lucrătoare de la returnarea cererii.

Care este valoarea garanției de participare?

Valoarea garanției de contribuție depinde de valoarea investițiilor specifice luate în considerare la calcularea tarifelor fixe pentru energia din surse inepuizabile și se stabilește pentru 1 kW de capacitate instalată și nu poate întrece limita de 0,2% din suma investițiilor specifice luate în considerare la precizarea tarifelor fixe. Care este limita pentru depunerea unei garanții de bună desfășurare? Garanția de bună desfășurare a activității și confirmarea acesteia trebuie să fie prezentate de către solicitant timp de 15 zile lucrătoare. Raportul pornește de la confirmarea titlului de producător eligibil pe site-ul autorității centrale, care are competența de a reglementa și controla sectoarele energetice.

În ce caz poate fi returnată garanția de bună desfășurare datorată?

Dacă producătorul eligibil și-a respectat toate obligațiile privind construcția și punerea în exploatare a unei centrale de producere a energiei electrice din sursele inepuizabile în condițiile precizate în decizia de confirmarea a titlului de producător eligibil atunci garanția de bună desfășurare se restituie în întregime producătorului.

Ce este necesar de făcut după confirmarea titlului de producător eligibil?

Odată cu confirmarea titlului de producător eligibil, solicitantul trebuie să respecte cerințele următoare:

   1. în timp de cel mult 24 de luni de la confirmarea titlului că producător eligibil sau în timpul acordat de agenție în conformitate cu punctul 35 din prezentul regulament privind confirmarea titlului de producător eligibil, candidatul trebuie sa înființeze centrala electrică de producere a energiei electrice din sursele inepuizabile și să o pună în funcțiune.
   2. să înființeze o centrală electrică în strictă conformitate cu capacitatea stabilită, care să producă energie din surse inepuizabile, indicată în ordinul Agenției privind confirmarea titlului ca producător eligibil;
   3. echipamentele sau utilajele care vor fi utilizate pentru extinderea și pornirea centralei electrice de producere a energie din surse inepuizabile nu trebuie să fie folosite sau fabricate cu mai mult de 36 de luni înainte de pornirea acestei centrale, iar documentele justificative relevant trebuie prezentate la Agenție
   4. să anunțe Autoritatea Publică Centrala despre terminarea construcției centralei electrice și să prezinte acesteia documentele care confirmă respectarea obligațiilor asumate ca producător eligibil
   5. Începând cu al doilea an, să asigure și să valorifice exploatarea și funcționarea instalațiilor de cogenerare cu o capacitate de cel puțin 80% în cazul instalațiilor de producție în cogenerare, bazate pe utilizarea biomasei ca și combustibil.

Care vor fi consecințele dacă refuz începerea construcției centralei electrice după confirmarea titlului de producător eligibil?

Dacă producătorul eligibil nu dorește să pună în funcțiune centrala, dreptul său de a oferi volumul de energie electrică procurată la un tarif fix este anulat, iar garanția contractului bine executată va fi transmisă la bugetul de stat.

Pentru participarea la mecanismul de sprijin – rată fixă, ce restricții sunt prevăzute?

   1.Dacă solicitantul dorește sa construiască centrala electrică din utilajele produse cu mai mult de 36 luni înainte de a fi puse în exploatare titlul de producător eligibil nu va fi confirmat. Atunci când instalațiile de cogenerare sunt bazate pe utilizarea biomasei ca și combustibil, sunt permise numai tehnologiile cu un nivel de eficiență de cel puțin 80%;
   2.Candidatul care solicită construirea a mai multor centrale electrice, care folosește sursele inepuizabile și același tip de tehnologii producătoare, nu va putea solicita confirmarea titlului de producător eligibil a proiectelor de investiții dacă volumul instalat depășește volumul maxim stabilit de stat. Aceste norme se aplică, de asemenea, soților și rudelor în linie directă și laterală până la gradul al doilea, fondatorilor, și persoanelor afiliate producătorului de energie electrică în sensul Codului civil și administratorilor.

După ce capăt confirmarea ca producător eligibil, pot mări capacitatea centralei mele electrice?

Dacă un potențial investitor plănuiește să mărească capacitatea unei uzine existente după confirmarea titlului de producător eligibil, iar capacitatea totală depășește limita de volum determinat de Guvern, investitorul va participa la o procedură de licitație a unui producător eligibil pentru nouă capacitate instalată.

9 thoughts on “Afacere cu panouri solare in Moldova”

  1. Serghei, buna ziua! Pentru a începe o afacere, cu panouri fotovoltaice în Moldova și a vinde energie electrică către stat, apelați 060677766. Managerul vă va oferi informații detaliate despre ce trebuie de făcut pentru a obține
   un tarif „verde” în Moldova, vă va însoți și în toate etapele construcției unei centrale solare.

  1. Gheorghe, buna! Dacă sunteți interesat de o stație solară la cheie sau de echipamente pentru o stație fotovoltaică, vă rugăm să sunați 060677766 și veți primi un răspuns detaliat la toate întrebările dumneavoastre, precum și veți primi calculul corect.

 1. Bună doresc să încep o afacere cu panouri solare, mă interesează pe un teren de 2 hectare la ce sumă ajunge toate cheltuielile

  1. Vlad, buna! Pentru a calcula corect costul unui astfel de proiect, este necesar de ținut cont de diferiți factori.
   Apelând 060677766 veți primi o evaluare de încredere si veți afla și despre opțiunile de subvenționare pentru parcul fotovoltaic dumneavoastră.

 2. buna ziua. doresc sa importez panouri solare 5-10kw pentru mine personal. cit va costa tva? si daca sunt scutiri. ms.

  1. Buna ziua, scutiri de TVA la import de panouri solare pentru uz casnic nu exista, in cazul in care Dumneavoastra sunteti gata sa duceti de sine stătător tratative cu producatorul panourilor daca apare caz de garantie, noi va putem realiza aceasta cantitate de panouri la un pret redus, pentru a afla detalii sunati-ne la numarul 060444469.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post